تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 2310
 • بازدید دیروز : 5097
 • بازدید کل : 1840387

اثر پارامترهای پلاسما نیترایدینگ بر مقاومت سایش و خوردگی فولاد DIN 1.5622


اثر پارامترهای پلاسما نیترایدینگ بر مقاومت سایش و خوردگی فولاد DIN 1.5622

چکیده

نیتروژن‌دهی پلاسما یکی از فرآیند­های سخت کردن سطحی است که با استفاده از نفوذ نیتروژن به داخل فلز به طور گسترده برای بهبود سختی سطح، خواص مکانیکی از جمله مقاومت سایشی و خوردگی فولادها و آلیاژها به علت ویژگی‌های مفید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش تأثیر پارامترهای دما و زمان در فرآیند نیتروژن‌دهی پلاسما بر سختی سطح، ریز ساختار و ضخامت لایه نیتروره و مقاومت به سایش و خوردگی فولادDIN 1.5622 کوئنچ و تمپر شده مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور نمونه‌ها با استفاده از دستگاه نیتروژن‌دهی پلاسما در دماهای ºC450 و 550ºC به مدت 6h و در دمای ºC500 به مدت 3، 6 و 9h نیتروره شدند. نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM)، دستگاه‌های میکرو سختی، سایش، خوردگی و آنالیز تفرق اشعه ایکس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. آزمايش میکرو سختی نشان داد که با افزایش دما و زمان نیتروژن‌دهی، سختی سطح و عمق لایه نفوذی افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به نتایج آنالیز تفرق اشعه ایکس می‌توان نتیجه گرفت که در سطح نمونه‌های نیتروره شده فازهایFe4N :׳γو Fe3N:ε تشکیل می‌شودکه با افزایش دمای نیتروژن‌دهی مقدار فاز ε کاهش و γ افزایش می‌یابد. به علاوه نتایج آزمایش سایش و خوردگی نشان می­دهد که با انجام فرآیند نیتروژن دهی پلاسما مقاومت به سایش و خوردگی افزایش یافته است. افزایش مقاومت سایشی و خوردگی به طور مستقیم به افزایش مقدار فاز ε در سطح وابسته است.

واژه­هاي کليدي: نیتروژن‌دهی پلاسما، فولاد DIN 1.5622، لایه نیتریدی، مقاومت سایشی و خوردگی.

 فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول: مقدمه

1-1) مقدمه2

فصل دوم: مروری بر منابع

2-1) فرسایش6

2-1-1) انواع فرسایش7

2-1-2) انواع مکانیزم‌های سایش9

2-1-2-1) سایش خراشان9

2-1-2-2) سایش چسبان9

2-1-2-3) سایش خستگی سطحی10

2-1-3) مقاومت به سایش12

2-1-4) مراحل سایش12

2-2) خوردگی13

2-2-1) انواعخوردگی14

2-2-2) روئینهشدن19

2-2-3) فاکتورهایمؤثردرخوردگی (سرعتتخریبفلز)19

2-3) مهندسی سطح20

2-3-1) نیتروژن‌دهی21

فصل سوم: مواد و روش تحقیق

3-1) مقدمه54

3-2) مشخصات فلز پایه54

3-3) عملیات حرارتی نمونه‌ها55

3-4) فرآیند نیتروژن‌دهی پلاسما55

3-5) بررسی‌های ریز ساختاری56

3-6) تفرق سنجی اشعه ایکس56

3-7) آزمون میکرو سختی56

3-8) آزمون سایش57

3-9) آزمون خوردگی57

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1) مقدمه60

4-2) بررسی‌های ریز ساختاری60

4-3) آنالیز تفرق اشعه ایکس65

4-4) توزیع سختی68

4-5) مقاومت به سایش73

4-6) مقاومت به خوردگی81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) نتیجه گیری84

5-2) پیشنهادات85

 فهرستشکلها

عنوانصفحه

شکل 2-1) مراحل سایش ]1[13

شکل 2-2) خوردگیگالوانیکی ]2[15

شکل 2-3) خوردگییکنواختسطحلوله‌هایحفاری ]2[15

شکل 2-4) خوردگیشیاریلوله‌هایحفاری ]2[16

شکل 2-5) خوردگیبیندانه‌اییکقطعهآلومینیم ]2[17

شکل 2-6) اثرهمزمانتنشکششیوخوردگیدریکترک ]2[17

شکل 2-7) مقطعشکستخوردگیتحتتنشی(خوردگیتحتتنشیمعمولاً بهصورتشاخه‌ایمی‌باشد) ]2[17

شکل 2-8) خوردگیسایشیلوله‌هایحفاری ]2[18

شکل 2-9) خوردگیسایشیدرسیتپمپگل ]2[18

شکل 2-10) رویینهشدنیکقطعهفلزآلومینیم ]2[19

شکل 2-11) نمودار تعادلی آهن-نیتروژن ]3[22

شکل 2-12) میکرو ساختار لایه‌ی نیتروژن داده شده آهن پس از نیتروژن‌دهی در 500ºC]3[23

شکل 2-13) احتمال برخورد مولکول‌ها به یکدیگر در فشارهای مختلف ]3[29

شکل 2-14) منحنی پاشن ]3[31

شکل 2-15) ارتباط بین ضخامت لایه ترکیبی و زمان نیتروژن‌دهی در دماهای مختلف برای فولاد ابزار گرم کار H11]4[34

شکل 2-16) عمق لایه نفوذی به عنوان تابعی از ریشه دوم زمان نیتروژن‌دهی در دمای 380ºC]6[35

شکل 2-17) تغییرات ضخامت لایه بر حسب زمان برای فولاد ضد زنگ 304L نیتروژن‌دهی پلاسما شده ]7[36

شکل 2-18) ضخامت لایه ترکیبی برحب دمای نیتروژن‌دهی پلاسما برای فولاد کم آلیاژ DIN 1.6959]8[36

شکل 2-19) ضخامت لایه نفوذی بر حسب دمای نیتروژن‌دهی پلاسما برای فولاد کم آلیاژ DIN 1.6959]8[37

شکل 2-20) الگوی پراش اشعه ایکس از سطح نمونه‌های فولادی نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دما و زمان‌های مختلف ]9[38

شکل 2-21) تغییرات درصد حجمی نیترید با توجه به تغییرات دما و زمان ]9[39

شکل 2-23) تصاویر الکترونی روبشی از لایه‌های سطحی نمونه‌های فولادی نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دماهای مختلف ]11[40

شکل 2-24) (الف) سطح مقطع نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای 500ºC به مدت 10h (ب) توزیع سختی نمونه‌ها در دمای ثابت 500ºC در زمان‌های مختلف ]14[42

شکل 2-25) (الف) سطح مقطع نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای 460ºC به مدت 10h (ب) توزیع سختی نمونه‌ها در دماهای مختلف در زمان ثابت 10h]14[43

شکل 2-26) توزیع تنش باقی مانده در لایه نیتروره شده ]15[44

شکل 2-27) تغییرات تنش باقی مانده بر حسب زمان و دمای عملیات نیتروژن‌دهی ]16[44

شکل 2-28) نرخ سایش خشک نمونه‌ها با توجه به دما در یک زمان (4 ساعت) ]7[45

شکل 2-29) تصاویر SEM الف) نمونه بدون پوشش ب) بزرگنمایی بیشتر ج) نمونه پلاسما نیترید شده با ترکیب گازی N250%+ H250% د) بزرگنمایی بیشتر ه) نمونه پلاسما نیترید شده با ترکیب گازی N275% + H225% و) بزرگنمایی بیشتر ]19[47

شکل 2-30) مقاومت سایش نمونه‌های پلاسما نیترید شده، نیترید گازی، عمق سخت شده ]20[48

شکل 2-31) منحنی پلاریزاسیون ]21[50

شکل 2-32) تغییرات پتانسیل خوردگی و نرخ خوردگی در زمان و دماهای مختلف نیتروژن‌دهی پلاسما ]21[50

شکل 2-33) مورفولوژی سطوح بعد از خوردگی الف) غیر عملیاتی ب) پلاسما نیترید شده در دمای ºC470 به مدت 12 ساعت ج) پلاسما نیترید شده در دمای ºC500 به مدت 12 ساعت د) پلاسما نیترید شده در دمای ºC530 به مدت 12 ساعت ه) غیر عملیاتی با بزرگنمایی بیشتر و) پلاسما نیترید شده در دمای ºC530 به مدت 12 ساعت با بزرگنمایی بیشتر ]21[51

شکل 2-34) الف) منحنی پلاریزاسیون ب) تغییرات پتانسیل خوردگی و نرخ خوردگی در زمان و دماهای مختلف نیتروژن‌دهی پلاسما ]22[52

شکل 4-1) ریز ساختار نوری از نمونه‌های نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دماهای (الف) ºC450 به مدت 6h و ºC500 به مدت (ب) 3h، (ج) 6h و (د) 9h61

شکل 4-2) تصویر SEM از نمونه‌های نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC450 به مدت 6h62

شکل 4-3) تصویر SEM از نمونه‌های نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC550 به مدت 6h62

شکل 4-4) تصویر SEM از نمونه‌های نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC500 به مدت 3h63

شکل 4-5) تصویر SEM از نمونه‌های نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC500 به مدت 6h63

شکل 4-6) تصویر SEM از نمونه‌های نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC500 به مدت 9h64

شکل 4-3) اثر پارامترهای (الف) دما و (ب) زمان نیتروژن‌دهی پلاسما بر ضخامت لایه سفید65

شکل 4-4) الگوی تفرق اشعه ایکس از نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC450 به مدت 6h66

شکل 4-5) الگوی تفرق اشعه ایکس از نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC500 به مدت 3h66

شکل 4-6) الگوی تفرق اشعه ایکس از نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC500 به مدت 6h67

شکل 4-8) توزیع سختی نمونه‌های نیتروژن‌دهی پلاسما شده در شرایط مختلف68

شکل 4-10) اثر پارامترهای (الف) دما و (ب) زمان نیتروژن‌دهی پلاسما بر عمق لایه نیتروژن‌دهی پلاسما شده70

شکل 4-11) عمق لایه نفوذی (Ln X2) بر حسب معکوس دما (1000/T)71

شکل 4-12) منحنی تغییرات عمق لایه نفوذی نیتروژن بر حسب ریشه دوم زمان در فولاد مورد نظر73

شکل 4-13) جرم کاهش یافته در طول سایش بر حسب مسافت برای نمونه‌های نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دماهای مختلف76

شکل 4-14) تغییرات ضریب اصطکاک با توجه به مسافت لغزش در نمونه خام78

شکل 4-15) تغییرات ضریب اصطکاک با توجه به مسافت لغزش در نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC450 به مدت 6h78

شکل 4-16) تغییرات ضریب اصطکاک با توجه به مسافت لغزش در نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC500 به مدت 6h78

شکل 4-17) تغییرات ضریب اصطکاک با توجه به مسافت لغزش در نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای ºC550 به مدت 6h79

شکل 4-18) میانگین نرخ سایش نمونه‌ها بر حسب دمای نیتروژن‌دهی پلاسما80

شکل 4-19) توپوگرافی سطح بعد از آزمایش سایش. الف) نمونه خام ب) نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای 500ºC به مدت 6h80

شکل 4-20) منحنی پلاریزاسیون نمونه‌های خام و نیتروژن‌دهی پلاسما شده در محلول الکترولیت NaCL3.5%81

 فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 3-1) ترکیب شیمیایی فولاد DIN 1.5622 مورد استفاده در این تحقیق بر حسب درصد وزنی55

جدول 4-1) جزئیات عملیات حرارتی و مقادیر ضخامت لایه سفید64

جدول 4-2) اثر دما زمان نیتروژن‌دهی پلاسما بر سختی سطح و عمق لایه نیتروژن‌دهی پلاسما شده69

جدول 4-3) ثابت‌های رابطه آرنیوسی نفوذ نیتروژن در فولاد DIN 1.5622 در ناحیه فریتی به دست آمده در طی فرآیند نیتروژن‌دهی پلاسما73

جدول 4-4) نتایج حاصل از انجام آزمون‌های سایش بر روی نمونه کوئنچ – تمپر شده74

جدول 4-5) نتایج حاصل از انجام آزمون‌های سایش بر روی نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای 450 ºC به مدت 6h74

جدول 4-6) نتایج حاصل از انجام آزمون‌های سایش بر روی نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای 500 ºC به مدت 6h75

جدول 4-7) نتایج حاصل از انجام آزمون‌های سایش بر روی نمونه نیتروژن‌دهی پلاسما شده در دمای 550 ºC به مدت 6h75

جدول 4-8) اثر دمای نیتروژن‌دهی پلاسما بر ضریب اصطکاک79

جدول 4-9) خواص خوردگی نمونه‌های مورد مطالعه82

 

 فصل اول:

 

مقدمه

 

فصل اول: مقدمه

1-1) مقدمه

سطح قطعات صنعتی، مهم‌ترین بخش آن است، زیرا بسیاری از شکست‌ها، از سطح شروع می‌شود. لذا، حفاظت و مقاوم‌سازی سطح از مسائل بسیار حساس و تعیین‌کننده کیفیت و عمر قطعات و در نهایت، کارایی یک واحد تولیدی و بهای تمام شده محصول می‌باشد.

در بسیاری از کاربردهای صنعتی نیاز به قطعاتی است که دارای سطحی سخت بوده و در عین حال از چقرمگی یا مقاومت به ضربه خوبی برخوردار باشند. از جمله قطعات یاد شده در این رابطه به عنوان مثال می‌توان به میل لنگ، میل بادامک، چرخ‌دنده و غیره اشاره نمود. قطعات مشابه این قطعات باید سطحی بسیار سخت و مقاوم در برابر سایش داشته و همچنین بسیار چقرمه و مقاوم در برابر ضربه‌های وارده در حین کار باشند

بسیاری از قطعات فولادی را می‌توان به نحوی عملیات حرارتی نمود که در پایان دارای مجموعه خواص مورد نظر باشند، یعنی در حالیکه از مقاومت به سایش خوبی برخوردارند، دارای استحکام دینامیکی خوبی نیز باشند. این نوع عملیات حرارتی که اصطلاحاً به سخت کردن سطحی موسوماند، آخرین عملیاتی هستند که باید در مرحله پایانی ساخت قطعه و پس از انجام تمام مراحل مربوط به شکل دهی نظیر ماشینکاری و غیره انجام شود.

عملیات حرارتی سطحی،فرآیندی شامل دامنه وسیعی از روش‌ها است که برای افزایش سختی،بهبود مقاومت به سایش،افزایش استحکام خستگی و حتی افزایش مقاومت در برابر خوردگی استفاده می‌شود. بهبود مقاومت به سایش و خوردگی با تغییرات سطح توسط فرآیندهای عملیات حرارتی مانند نیتروژن‌دهی پلاسما، پوشش‌دهی ، سخت گردانی،کربن‌دهی انجام می‌شود که اغلب برای طولانی‌تر کردن عمر ابزار یا اجزاء استفاده می‌شود.

در روش‌های نفوذی اتم‌های عناصر بین نشینی، جانشینی و یا ترکیبی از آن‌ها وارد سطح قطعه شده، و به این ترتیب ترکیب شیمیایی سطح را اصلاح می‌کنند. می‌توان تمام و یا بخشی از سطح را به طور موضعی به وسیله عملیات نفوذی سخت کرد. نیتروژن‌دهی یک عملیات حرارتی نفوذی می‌باشد که برای افزایش سختی، بهبود مقاومت سایشی و خوردگی قطعات صنعتی استفاده می‌شود. علاوه بر نیتروژن‌دهی از عملیات سطحی دیگری مثل کربن‌دهی و کربن نیتروژن‌دهی نیز می‌توان استفاده کرد، اما فاکتورهای مختلفی نظیر دمای پایین نیتروژن‌دهی ، کنترل آسان‌تر پارامترهای فرآیند، عدم کاهش سختی مغز، عدم ایجاد اعوجاج در طی فرآیند موجب انتخاب نیتروژن‌دهی به ویژه نیتروژن‌دهی پلاسما می‌شود

نیتروژن‌دهی پلاسما یکی از فرآیند سخت کردن سطحی است که به طور گسترده برای بهبود خواص سایشی و خوردگی فولادها و آلیاژها به علت ویژگی‌های مفید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیتروژن‌دهی پلاسما فرآیند عملیات حرارتی ترموشیمیایی به کمک پلاسما است که نیتروژن در سطح مورد نظر برای تشکیل فاز غنی نیتروژن، نفوذ کرده و نیترید لایه رویی تشکیل می‌شودویک روش موثر برای افزایش مقاومت سایش، استحکام خستگی، سختی سطح و حفاظت سطح مواد از خوردگی است. نیتروژن‌دهی پلاسمایی از جمله فرآیند‌های عملیات حرارتی ترموشیمیایی می‌باشد که در دمای پایین بر روی قطعات انجام شده و موجب بهبود خواص سطحی قطعات نظیر مقاومت به سایش، کاهش ضریب اصطکاک، مقاومت به خستگی و ایجاد سختی سطحی بالا می‌گردد.

در ادامه و در فصل‌های بعدی به طور مختصر در مورد سایش و خوردگی فلزات، نیتروژن‌دهی پلاسما و اثرات فرآیند نیتروژن‌دهی پلاسما بر خواص سطحی قطعات فولادی بحث خواهد شد.


مبلغ واقعی 21,200 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,172 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 25

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

-بسم الله الرحمن الرحیم- شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

پکیج افزایش فالوور،لایک،کامنت اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور،لایک،کامنت اینستاگرام

به دلیل درخواست زیاد کاربران قیمت برنامه از 13000 تومان به 2600 تومان کاهش پیدا کرد به اندازه قیمت یک نوشابه!فقط برای مدت محدود تغییرات 25 شهریور اضافه شدن نرم افزار کامنت نامحدود : با این نرم افزار شما میتوانید به تعداد نامحدود برای پست های خودتان ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه چهارم تمای دروس به صورت هفتگی و

بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه چهارم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه چهارم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه پنجم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروس نمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه پنجم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه ششم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه بروز ترین و محبوب ترین نمونه سوالات ابتدایی پایه ششم سال تحصیلی 97-96نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروسنمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و

نمونه سوال پایه دوم تمامی دروس به صورت هفتگی و ماهانه نمونه سوالات هفتگی برای تمامی دروس نمونه سوالات ماهانه برای تمایی دروسنمونه سوالات سالانه برای تمامی دروسبا دانلود این پکیج 300 صفحه نمونه سوال برای پایه دوم دریافت کنید. برای دانلود از درگاه ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و کامل نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر آپدیت جدید 15 دی ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • انجام پایان نامه در رشته ی انسانی تمامی گرایش ها در تمامی مقاطع( کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا)
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
 • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید